Trädvård

  • Beskärning
  • Rötsondering
  • Trädundersökning
  • Trädvårdsplan
  • Inventering
  • Rotkontroll/Rotbeskärning
  • Konsultering
  • Gödslingsplan/Hälsokur
  • Markförbättring
  • Återplantering

Standard trädvårdsbeskärning

Är en förbyggande beskärning som innebär att döda, skadade, korsande, och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Denna form av beskärning hjälper trädet i dess framtida utveckling samt gör trädet säkrare och vackrare.

Reducering från föremål

Innebär att vi klättrar längst ut på en gren och reducerar den från exempelvis tak, fasad, ledning, vägskylt eller belysning.

Trädruin

Är ett alternativ till att fälla gamla kulturhistoriska träd eller träd som kan ge ökad biologisk mångfald i ett trädbestånd. Vi säkerställer kronan genom att avlasta trädets grenstruktur.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning är en av de viktigaste förebyggande beskärningsmetoderna. Uppbyggnadsbeskärning sker efter att trädet är ordentligt etablerat. Syftet är att ge trädet ökade möjligheter att utvecklas, utifrån trädets naturliga kronform, och dessutom ge trädet en från början rätt formad grenstruktur som stärker trädet inför framtiden.

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning innebär att döda grenar över 2 cm i diameter avlägsnas. Dessa beskärningar utförs oftast i trafikerade områden, tex vid gångbanor, lekplatser, vägar, motionsslingor, där människor befinner sig.

Kronstabilisering

Innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra med ett speciellt dynamisk rep, särskilt anpassat för kronstabilisering i syfte att ge stöd och därigenom göra kronan stabilare. Används för träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, tex dubbla stammar med invuxen bark, spetsiga grenvinklar, stamfraktur, gren– och stamröta.

Kronlyft

Trädets krona höjs genom att ansa lägre grenar. Detta görs för att släppa in mer ljus, höja trädkronan över gångbanor eller vägar. Ibland måste det göras intill vägar så att lastbilar eller brandkår lättare ska komma förbi utan att skada värdefull utrustning på taket. Kronlyft kan också användas för att förbättra utsikten eller släppa in mer ljus i trädgården.

Kronurglesning

Kronurglesning används för att förminska vindfång på träd med tätt växande krona. En tätt växande krona kan orsaka stambrott, grenbrott eller rotvält vid extrema väderförhållanden. Metoden kan också användas vid behov av mer ljusinsläpp i trädkronan eller trädgården.

Hör av dig redan idag!

Kontakta oss