Naturvård

Naturvården i Sverige har genomgått stora förändringar sedan den första naturvårdslagen kom till och grundandet av de första nationalparkerna.

Vi ser förändringar i ekonomiska satsningar beroende på det politiska klimatet men intresset från allmänheten som väcktes i och med boken ”Tyst vår” av Rachel Carson har inte lagt sig med tiden utan har tvärt om ökat.

Vi som jobbar i skog och mark ser på ett mer konkret sätt än många andra vad som kan åtgärdas och hur det ska gå till.

I miljömålet talas om att ”biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall behållas genom att i landet naturligt förekommande växt och djurarter ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd”, ur SOU 1992:76.

I dag hotas den biologiska mångfalden från flera håll och flera nivåer vilket tillsammans med utrotningsskulden och klimatförändringen lätt kan få vem som helst att ge upp hoppet.

Vi på Trädfällarlaget AB tror dock på vår förmåga som människor och vi är övertygade om att rätt insatser spelar roll. Vi vet att för att behålla den biologiska mångfalden behöver vi visa hänsyn i nyttjandet av naturresurserna och en förutsättning är att vi som yrkesutövare i markerna tar vårt ansvar. Vi ska inte dra på oss dåligt samvete i onödan så länge som vi vet att vi själva gör det vi förmår för att sträva efter en bättre värld för framtida generationer.

Stadsnära landskap

I takt med att städerna förtätas och innevånarna blir fler växer behovet av mark, framför allt för rekreation. Den europeiska landskapskonventionen kräver ytor för samverkan, mötesplatser för grupper och individer med olika intressen. Även om den ännu inte har ratificerats av Sverige finns all anledning att ligga steget före och planera för framtiden.

I städerna med omnejd återfinns gamla industriområden och andra övergivna marker som skulle kunna utnyttjas och förvaltas som en tillgång i dessa sammanhang. Trädfällarlaget AB har förmågan att se potentialen i det outnyttjade och har resurserna att kunna genomdriva det teoretiska i praktiken.